หลักสูตรพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานกับดร.หนูนา

บริการฝึกอบรมในรูปแบบ Online และ Onsite

หลักสูตร ปี2565 (ใหม่)

หลักสูตร เสริมทักษะการคิดบวกและความสุขในตน

   ในปี 2565 ที่ทุกคนต่างยังมีความกังวลทั้งโรคระบาด สุขภาพ สภาวะทางเศรฐกิจและอื่นๆ นำมาสู่ภาวะความเครียด ความวิตกกังวล ส่งผลถึงความสุขที่ลดลง การดำเนินชีวิต ความสัมพันธ์ สุขภาพจิตที่ไม่ดีและประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลงซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิด ข่าวดีคือถ้าเรามีความรู้ ความเข้าใจ บริหารจัดการความคิด ความรู้สึก ออกแบบกิจกรรมในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นปีได้เป็นอย่างดี ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้ส่งผลดีต่อตัวเราเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีแผ่ไปถึงคนรอบข้าง สังคมที่เราอยู่อีกด้วย แต่..ข่าวร้ายคือ แล้วถ้าเราจัดการความคิด ความรู้สึก สร้างสุขภาวะทางจิตที่ดีให้กับตนเองไม่ได้.......จะเป็นอย่างไร 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.องค์กรภาครัฐ เอกชนที่ต้องการปลุกพลังการทำงาน เสริมสร้างความคิดเชิงบวกและสร้างความสุขให้กับบุคลากร

2.บุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมพลังในการคิด การจัดการอารมณ์ ความรู้สึกและต้องการสร้างความสุขให้กับตนเอง

หัวข้อการอบรม

-ทำความเข้าใจหลักการของความคิด ที่มา ผลกระทบและวิธีการปรับความคิดเป็นเชิงบวก

-เรียนรู้วิธีการสั่งสมการคิดบวก ให้กลายเป็นนิสัยคนคิดบวก (เรียนรู้วิธีการคิด, พฤติกรรมที่เอื้อต่อการคิดบวก, การสื่อสารของคนคิดบวก)

-ความสำคัญ การเชื่อมโยงของการคิดบวกที่นำไปสู่ความสุข 

-ความสุขกับการทำงานของสมอง ร่างกาย และจิตใจ

-ทำความรู้จักกับความเครียดและวิธีการบริหารจัดการความเครียด 

-วิธีคิดและกิจกรรมเสริมความสุข

ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง 

ค่าบริการเดือนมกราคม-เมษายน พิเศษ Onsite 10,000-15,000บาท, Online 10,000-12,000บาท ราคาที่ต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม

ภาครัฐสามารถสอบถามราคาสำหรับภาครัฐได้ที่ 0993344222 หรือ คลิ๊กสอบถาม

ชมภาพการอบรม

หลักสูตรต้อนรับปี 2565 (ใหม่)
สื่อสารสร้างสัมพันธ์

  เพราะการสื่อสารถูกใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันอยู่ตลอด เราสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยการใช้คำพูด โทนเสียง น้ำเสียง ภาษากาย การแสดงสีหน้า สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ แต่อีกมิติหนึ่งของการสื่อสารคือการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ ความรู้สึกที่ดี ความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างการสื่อสารเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการสื่อสารซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตุประสงค์และเกิดปัญหาในการทำงานตามมาได้ 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะวัยทำงาน 

หัวข้อการอบรม

-ภาพรวมและความสำคัญของการสื่อสาร

-แนะนำเทคนิคคนที่ไม่กล้าพูด พูดไม่คล่อง พูดช้าไป พูดเร็วไป พูดแล้วฟังไม่รู้เรื่อง

-ฝึกใช้โทนเสียงเสริมการสื่อสาร

-การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ ด้วยเทคนิค Build Rapport โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ในการเริ่มสร้างสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเพื่อให้เกิดความประทับใจ เปิดใจ นำไปสู่การเรื่องหลักของการสื่อสารได้ 

-การสื่อสารสร้างสรรค์ ด้วยการใช้คำ โดยมุ่งเน้นให้เกิดบรรยากาศที่ดีและสร้างสรรค์ในระหว่างการสื่อสาร

-การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ด้วยเทคนิค Focus on benefit และ TPEEP เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน ภายนอกของคู่สนทนา

-การสื่อสารเพื่อรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า ด้วยเทคนิค Apologize concept โดยมุ่งเน้นให้ผู้สื่อสารมีความเข้าใจจิตวิทยาของการจัดการอารมณ์ทั้งตนเองและผู้อื่น มีรูปแบบจัดการสื่อสารที่เหมาะสมเมื่อต้องเผชิญหน้ากับข้อร้องเรียนและความไม่พึงพอใจของลูกค้า

-บุคลิกภาพ ท่วงท่าเพื่อเสริมพลังการสื่อสาร

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 ค่าบริการเดือนมกราคม-เมษายน พิเศษ Onsite 10,000-15,000บาท, Online 10,000-12,000บาท ราคาที่ต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม

ภาครัฐสามารถสอบถามราคาสำหรับภาครัฐได้ที่ 0993344222 หรือ คลิ๊กสอบถาม

                              หลักสูตรยอดนิยม                                          

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน การขายและการให้บริการ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานขายพนักงานให้บริการผู้บริหารทุกระดับบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กรนักศึกษาทุกชั้นปีทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรได้เรียนรู้ทฤษฎีในการบริการและการขายทำให้ได้รับความรู้และแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

2. บุคลากรได้ปรับบุคลิกภาพภายในของตนเองด้านความคิดทัศนคติลักษณะนิสัยประจำตนและมารยาทที่ใช้ในการทำงานร่วมกันในสังคม

3. บุคลากรได้พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบเผชิญหน้าการใช้คำพูดระดับเสียงความไพเราะที่เหมาะสมในการทำงาน

4. บุคลากรได้พัฒนาภาษากายท่วงท่าการยืนเดินนั่งทำความเคารพการแสดงสีหน้ามารยาทการใช้สายตาการยิ้มแบบจริงใจการนำเสนอการแลกนามบัตรการเว้นระยะห่างที่เหมาะสมและสุภาพ

5. บุคลากรได้พัฒนาภาพลักษณ์ที่เหมาะสมสวยงามใน การแต่งหน้า การทำผม การดูแลตนเอง 

 

หัวข้อการอบรม

-ภาพรวม ความหมาย ที่มาของบุคลิกภาพ

-ความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและผลกระทบ

-รู้จักตนเองด้วยการวิเคราะห์ ประเมินตนเองขั้นพื้นฐาน

-เรียนรู้บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ (Charming Characteristics)

-ฝึกปฏิบัติภาษากายเพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดี ได้แก่ การควบคุมสีหน้า การยิ้ม การนำเสนอ การเชิญ การนั่ง การยืน การเดิน การแนะนำตนเอง การใช้ลักษณะมือ การพูดในที่สาธารณะ การยื่น-รับนามบัตร ระดับการมอง การเว้นระยะห่าง การจับมือ ฝึกปฏิบัติท่วงท่าที่ควรและไม่ควรทำ *สามารถปรับเพิ่มเทคนิคการแต่งหน้า ทำผมได้

-ฝึกปฏิบัติการพูดเพื่อเสริมบุคลิกภาพได้แก่ ระดับเสียง โทนเสียง ความคล่องแคล่ว ความไพเราะและเทคนิคการพูดให้น่าประทับใจในที่สาธารณะ 

ชมภาพการอบรม

 

หลักสูตรยอดนิยม

หลักสูตร สร้างภาพลักษณ์และเทคนิคการแต่งหน้า

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานขาย พนักงานให้บริการ ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกเพศ ทุกวัยโดยเฉพาะสุภาพสตรี

-ความสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ทางจิตวิทยา

-การสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งทางสังคมและอาชีพ

-เสริมสไตล์การแต่งกาย 4ไสตล์ที่เหมาะสม (Signature Style)

-เรียนรู้การใช้จิตวิทยาของสีเสริมการแต่งกาย 

-กิจกรรมทดสอบการเลือกเครื่องแต่งกายผ่านApplication

-ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าและทำผม หญิงและชาย

-ฝึกปฏิบัติภาษากายเพื่อสร้างความสง่างาม เช่นท่วงท่าการเดิน นั่ง ยืน ในการทำงานหรือออกงานสังคม การใช้ลักษณะมือ มารยาทการมอง การแสดงสีหน้า การยิ้ม การนำเสนอ การยื่น+รับนามบัตร การใส่+ถอดเสื้อสูท  มารยาทที่ควรทำและไม่ควรทำ      

ชมภาพการอบรม

หลักสูตรที่ได้รับคะแนนสูงสุด
หลักสูตร บุคลิกภาพในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

     หลักสูตรการสื่อสารออกแบบมาเพื่อเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ใช้ในการทำงานการเป็นพิธีกร,นักพูด,นักประชาสัมพันธ์ ตลอดจนให้ผู้ที่ได้ อบรมสามารถเป็นต้นแบบในด้านบุคลิกภาพที่ดีแบบ SMART&ELEGANT และเป็นต้นแบบนักสื่อสาร แบบ POWERFUL& CONFIDENT ดังนั้นทางหลักสูตรจึงเน้นตั้งแต่การปรับวิธีคิดเพื่อเติมเต็มบุคลิกภาพให้มีเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอกตลอดจนเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

-สร้างแนวคิด วิธีปฏิบัติและข้อควรหลีกเลี่ยงเพื่อสร้างลักษณะเฉพาะตนให้มีเสน่ห์ (5Charming Characteristics)

-Professional Appearance ตำแหน่งการยืนบนเวทีเทคนิคการยืนให้ดูมั่นใจและมีพลังการพักขาการวางตำแหน่งปลายเท้า,การเปิดลำตัวเทคนิคลุกนั่งให้ดูสง่าการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยแต่ดูมีพลังการเว้นระยะห่างขณะสนทนา, วิธีการพักมือขณะพูดให้ดูมืออาชีพ, วิธีการเดินให้ดูSmart, ระยะห่างของก้าวการแกว่งแขนการจัดลำตัวให้ตรงจังหวะการเดินให้มีมาดการถือของขณะเดิน, วิธีการนั่งให้ดู Elegant,การวางตำแหน่งมือ,การนั่งแบบเปิดลำตัว,การวางขาและปลายเท้า-วิธีการใช้ไมค์ในแบบต่างๆการส่งไมค์การเช็คไมค์, วิธีการกวาดสาตาระดับการมองมารยาทการสบตาเวลาในการสบตาการสบตาแบบเป็นมิตร, เทคนิคการยิ้มแบบจริงใจ (Real Smile) และเทคนิคการยิ้มแบบอบอุ่น (Warm Smile), การใช้ภาษามือในการนำเสนอ การผายมือ , การทำให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมในการสื่อสาร, การควบคุมสีหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ยากต่อการควบคุม, การยื่นนามบัตร, รูปแบบการไหว้ให้น่าจดจำการทักทายโดยจับมือ, แนะนำเทคนิคการแต่งหน้า ทำผมเพื่อใช้ขึ้นเวที, ท่วงท่าที่ไม่ควรทำขณะสนทนา-เทคนิคสื่อสารให้สะกดสายตา

-การสร้างประโยคแนะนำตนเอง-แก้ไขปัญหาใช้คำฟุ่มเฟือย

-ฝึกใช้คำแฝงอย่างระมัดระวัง-ระดับเสียง โทนเสียง ความคล่องแคล่ว ความไพเราะและเทคนิคการพูดให้น่าประทับใจในที่สาธารณะ

ชมภาพการอบรม

หัวข้อการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน (เลือกเพิ่มเติม)

หัวข้อ1.ประเมินบุคลิกภาพภายนอกและภายในด้วยแบบประเมินที่ครอบคลุม

เน้นการประเมินทั้งบุคลิกภาพภายในและนอก โดยบุคลิกภาพภายนอกประเมินในเรื่องของการแสดงออกทางท่วงท่า การแสดงสีหน้า การสื่อสาร การแต่งกายการแต่งหน้าเป็นต้นโดยทางอ.ได้จัดทำใบประเมินที่ง่ายต่อการเข้าใจเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปพัฒนาในส่วนที่แนะนำต่อไปและบุคลิกภาพภายในประเมินโดยตนเองผ่านการทำกิจกรรมทั้งนี้เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอก

ประโยชน์ที่ได้

ได้ทราบถึงปัญหาของบุคลิกภาพที่แท้จริงของตนเองโดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำให้การปรับบุคลิกภาพนั้นรวดเร็วและตรงจุด

 

หัวข้อ2.เข้าใจภาษากายและแสดงออกได้อย่างสง่างาม

เรียนรู้ทักษะและมารยาทในการใช้ภาษากายที่เหมาะสมในการทำงานการเข้าสังคม การบริหาร การให้บริการและการขายผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เกิดการฝึกฝนและจดจำได้ดียิ่งขึ้น 

ประโยชน์

-ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงออกภาษากายที่เหมาะสม

-สามารถอ่านและเข้าใจภาษากายของคู่สนทนาในขั้นพื้นฐานได้

-มีผลลัพธ์ในท่วงท่าการยืนเดินนั่งสนทนาการทักทายการขอบคุณการใช้ภาษามือได้อย่างสง่างาม 

 

หัวข้อ3.สร้างความประทับใจผ่านการสนทนาและการโต้ตอบ

เน้นฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารเทคนิคการพูดให้ดูเป็นมืออาชีพแก้ไขปัญหาในการพูดต่างๆเช่น พูดเร็ว พูดช้า เสียงดุ ไม่กล้าพูด เป็นต้น รวมถึงการใช้ลักษณะคำพูดที่เหมาะสมในการทำงานการให้บริการและการบริหารงานได้อย่างสง่างาม

ประโยชน์

-มีทักษะในสื่อสารและการใช้คำพูดในการสนทนาได้เหมาะสมสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมืออาชีพ

 

หัวข้อ4.เทคนิคการแต่งหน้าและทำผม

เน้นการเรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าที่ถูกต้องเหมาะสมกับรูปหน้า ฤดูสีผิวของตนเองตั้งแต่การเลือกโทนสีรองพื้น การเลือกใช้สีแป้งฝุ่น เทคนิคการใช้ฤดูสีแต่งตา การปัดแก้ม การเขียนคิ้วให้ธรรมชาติ การทาปากและการทำผมในขั้นต้น เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอกให้น่าประทับใจมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์

-ได้พัฒนาทักษะการแต่งหน้าที่เหมาะกับบุคลิกมากยิ่งขึ้น

-สร้างภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัยมีความน่าเชื่อถือและสวยงาม

 

หัวข้อ5.เสริมการแต่งกายให้โดดเด่น

เรียนรู้การเลือกรูปแบบของเครื่องแต่งกายที่มีสไตล์และแบรนด์ที่ชัดเจนเหมาะสมกับงานการเลือกใช้สีโดยคำนึงถึงหลักจิตวิทยาสีและความเหมาะสม 

ประโยชน์

-สามารถเลือกเครื่องแต่งกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูสง่างามและน่าเชื่อถือได้

-สร้างความมั่นใจในตนเองให้เพิ่มมากขึ้น

-สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่องค์กร

 

หัวข้อ6.เสริมกระบวนการคิดเพื่อสร้างบุคลิกภายในที่ดี

เรียนรู้วิธีการสร้าง Charming Characteristics เพื่อใช้ในการทำงานการให้บริการการบริหารและการเข้าสังคม 

ประโยชน์

-มีเสน่ห์จากภายในและกลายเป็นลักษณะนิสัยที่ดี

ชมภาพการอบรม

Visitors: 572,684