หลักสูตรพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานกับดร.หนูนา

อบรมรูปแบบ In-House Training

หลักสูตรสำหรับองค์กร สามารถออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเองได้

โดยดูจากหัวข้อพื้นฐาน+แจ้งความต้องการเพิ่มเติมกับทางเรา

 หรือ

หากท่านสนใจหลักสูตรที่ได้รับความนิยมของทางเราสามารถดูได้จากรายละเอียดดังนี้

หลักสูตร ปี2564

หลักสูตร เสริมสร้างเจตคติเชิงบวกและความสุขในการทำงาน

   ต้อนรับปี 2564 ด้วยการเริ่มปรับบุคลิกภาพภายในทางด้านความคิด จิตใจและอารมณ์ เสริมสร้างเจตคติเชิงบวกเพื่อการทำงานร่วมกันและการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นการช่วยป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากเจตคติเชิงลบที่ไม่ได้รับการฝึฝน ซึ่งการสร้างพลังบวกจากภายในจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งที่ดีทั้งต่อตนเอง ส่งออกไปยังคนรอบข้าง และเกิดประโยชน์กับองค์กรตามมา

หัวข้อการอบรม

-เจตคติส่งผลต่อตนเอง คนรอบข้าง สังคม และองค์กรอย่างไร

-ทำความรู้จักกับ ความเครียด พร้อมวิธีการรับมือ

-ความจริงของ ความสุข” และวิธีสร้าง 

-ความสำคัญของ จิตใต้สำนึก ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

-เปลี่ยนเป็นคนใหม่จากภายในด้วย 10เทคนิค

- คำพูด ของคนคิดบวก คนคิดลบและผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมฝึกปฏิบัติ

-ภาษากาย ของคนคิดบวก พร้อมฝึกปฏิบัติ

-กิจกรรมกลุ่ม Positive Thinking to Positive Energy

-สร้าง Blueprint เส้นทางสร้างคนคิดบวก 

ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง

ชมภาพการอบรม

                              หลักสูตรยอดนิยม                                          

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน การขายและการให้บริการ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานขายพนักงานให้บริการผู้บริหารทุกระดับบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กรนักศึกษาทุกชั้นปีทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรได้เรียนรู้ทฤษฎีในการบริการและการขายทำให้ได้รับความรู้และแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

2. บุคลากรได้ปรับบุคลิกภาพภายในของตนเองด้านความคิดทัศนคติลักษณะนิสัยประจำตนและมารยาทที่ใช้ในการทำงานร่วมกันในสังคม

3. บุคลากรได้พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบเผชิญหน้าการใช้คำพูดระดับเสียงความไพเราะที่เหมาะสมในการทำงาน

4. บุคลากรได้พัฒนาภาษากายท่วงท่าการยืนเดินนั่งทำความเคารพการแสดงสีหน้ามารยาทการใช้สายตาการยิ้มแบบจริงใจการนำเสนอการแลกนามบัตรการเว้นระยะห่างที่เหมาะสมและสุภาพ

5. บุคลากรได้พัฒนาภาพลักษณ์ที่เหมาะสมสวยงามใน การแต่งหน้า การทำผม การดูแลตนเอง 

 

หัวข้อการอบรม

-ภาพรวม ความหมาย ที่มาของบุคลิกภาพ

-ความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและผลกระทบ

-รู้จักตนเองด้วยการวิเคราะห์ ประเมินตนเองขั้นพื้นฐาน

-เรียนรู้บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ (Charming Characteristics)

-ฝึกปฏิบัติภาษากายเพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดี ได้แก่ การควบคุมสีหน้า การยิ้ม การนำเสนอ การเชิญ การนั่ง การยืน การเดิน การแนะนำตนเอง การใช้ลักษณะมือ การพูดในที่สาธารณะ การยื่น-รับนามบัตร ระดับการมอง การเว้นระยะห่าง การจับมือ ฝึกปฏิบัติท่วงท่าที่ควรและไม่ควรทำ *สามารถปรับเพิ่มเทคนิคการแต่งหน้า ทำผมได้

-ฝึกปฏิบัติการพูดเพื่อเสริมบุคลิกภาพได้แก่ ระดับเสียง โทนเสียง ความคล่องแคล่ว ความไพเราะและเทคนิคการพูดให้น่าประทับใจในที่สาธารณะ 

ชมภาพการอบรม

 

หลักสูตรยอดนิยม

หลักสูตร สร้างภาพลักษณ์และเทคนิคการแต่งหน้า

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานขาย พนักงานให้บริการ ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกเพศ ทุกวัยโดยเฉพาะสุภาพสตรี

-ความสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ทางจิตวิทยา

-การสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งทางสังคมและอาชีพ

-เสริมสไตล์การแต่งกาย 4ไสตล์ที่เหมาะสม (Signature Style)

-เรียนรู้การใช้จิตวิทยาของสีเสริมการแต่งกาย 

-กิจกรรมทดสอบการเลือกเครื่องแต่งกายผ่านApplication

-ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าและทำผม หญิงและชาย

-ฝึกปฏิบัติภาษากายเพื่อสร้างความสง่างาม เช่นท่วงท่าการเดิน นั่ง ยืน ในการทำงานหรือออกงานสังคม การใช้ลักษณะมือ มารยาทการมอง การแสดงสีหน้า การยิ้ม การนำเสนอ การยื่น+รับนามบัตร การใส่+ถอดเสื้อสูท  มารยาทที่ควรทำและไม่ควรทำ      

ชมภาพการอบรม

หลักสูตรที่ได้รับคะแนนสูงสุด
หลักสูตร บุคลิกภาพในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

     หลักสูตรการสื่อสารออกแบบมาเพื่อเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ใช้ในการทำงานการเป็นพิธีกร,นักพูด,นักประชาสัมพันธ์ ตลอดจนให้ผู้ที่ได้ อบรมสามารถเป็นต้นแบบในด้านบุคลิกภาพที่ดีแบบ SMART&ELEGANT และเป็นต้นแบบนักสื่อสาร แบบ POWERFUL& CONFIDENT ดังนั้นทางหลักสูตรจึงเน้นตั้งแต่การปรับวิธีคิดเพื่อเติมเต็มบุคลิกภาพให้มีเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอกตลอดจนเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

-สร้างแนวคิด วิธีปฏิบัติและข้อควรหลีกเลี่ยงเพื่อสร้างลักษณะเฉพาะตนให้มีเสน่ห์ (5Charming Characteristics)

-Professional Appearance ตำแหน่งการยืนบนเวทีเทคนิคการยืนให้ดูมั่นใจและมีพลังการพักขาการวางตำแหน่งปลายเท้า,การเปิดลำตัวเทคนิคลุกนั่งให้ดูสง่าการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยแต่ดูมีพลังการเว้นระยะห่างขณะสนทนา, วิธีการพักมือขณะพูดให้ดูมืออาชีพ, วิธีการเดินให้ดูSmart, ระยะห่างของก้าวการแกว่งแขนการจัดลำตัวให้ตรงจังหวะการเดินให้มีมาดการถือของขณะเดิน, วิธีการนั่งให้ดู Elegant,การวางตำแหน่งมือ,การนั่งแบบเปิดลำตัว,การวางขาและปลายเท้า-วิธีการใช้ไมค์ในแบบต่างๆการส่งไมค์การเช็คไมค์, วิธีการกวาดสาตาระดับการมองมารยาทการสบตาเวลาในการสบตาการสบตาแบบเป็นมิตร, เทคนิคการยิ้มแบบจริงใจ (Real Smile) และเทคนิคการยิ้มแบบอบอุ่น (Warm Smile), การใช้ภาษามือในการนำเสนอ การผายมือ , การทำให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมในการสื่อสาร, การควบคุมสีหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ยากต่อการควบคุม, การยื่นนามบัตร, รูปแบบการไหว้ให้น่าจดจำการทักทายโดยจับมือ, แนะนำเทคนิคการแต่งหน้า ทำผมเพื่อใช้ขึ้นเวที, ท่วงท่าที่ไม่ควรทำขณะสนทนา-เทคนิคสื่อสารให้สะกดสายตา

-การสร้างประโยคแนะนำตนเอง-แก้ไขปัญหาใช้คำฟุ่มเฟือย

-ฝึกใช้คำแฝงอย่างระมัดระวัง-ระดับเสียง โทนเสียง ความคล่องแคล่ว ความไพเราะและเทคนิคการพูดให้น่าประทับใจในที่สาธารณะ

ชมภาพการอบรม

หัวข้อการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน (เลือกเพิ่มเติม)

หัวข้อ1.ประเมินบุคลิกภาพภายนอกและภายในด้วยแบบประเมินที่ครอบคลุม

เน้นการประเมินทั้งบุคลิกภาพภายในและนอก โดยบุคลิกภาพภายนอกประเมินในเรื่องของการแสดงออกทางท่วงท่า การแสดงสีหน้า การสื่อสาร การแต่งกายการแต่งหน้าเป็นต้นโดยทางอ.ได้จัดทำใบประเมินที่ง่ายต่อการเข้าใจเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปพัฒนาในส่วนที่แนะนำต่อไปและบุคลิกภาพภายในประเมินโดยตนเองผ่านการทำกิจกรรมทั้งนี้เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอก

ประโยชน์ที่ได้

ได้ทราบถึงปัญหาของบุคลิกภาพที่แท้จริงของตนเองโดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำให้การปรับบุคลิกภาพนั้นรวดเร็วและตรงจุด

 

หัวข้อ2.เข้าใจภาษากายและแสดงออกได้อย่างสง่างาม

เรียนรู้ทักษะและมารยาทในการใช้ภาษากายที่เหมาะสมในการทำงานการเข้าสังคม การบริหาร การให้บริการและการขายผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เกิดการฝึกฝนและจดจำได้ดียิ่งขึ้น 

ประโยชน์

-ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงออกภาษากายที่เหมาะสม

-สามารถอ่านและเข้าใจภาษากายของคู่สนทนาในขั้นพื้นฐานได้

-มีผลลัพธ์ในท่วงท่าการยืนเดินนั่งสนทนาการทักทายการขอบคุณการใช้ภาษามือได้อย่างสง่างาม 

 

หัวข้อ3.สร้างความประทับใจผ่านการสนทนาและการโต้ตอบ

เน้นฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารเทคนิคการพูดให้ดูเป็นมืออาชีพแก้ไขปัญหาในการพูดต่างๆเช่น พูดเร็ว พูดช้า เสียงดุ ไม่กล้าพูด เป็นต้น รวมถึงการใช้ลักษณะคำพูดที่เหมาะสมในการทำงานการให้บริการและการบริหารงานได้อย่างสง่างาม

ประโยชน์

-มีทักษะในสื่อสารและการใช้คำพูดในการสนทนาได้เหมาะสมสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมืออาชีพ

 

หัวข้อ4.เทคนิคการแต่งหน้าและทำผม

เน้นการเรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าที่ถูกต้องเหมาะสมกับรูปหน้า ฤดูสีผิวของตนเองตั้งแต่การเลือกโทนสีรองพื้น การเลือกใช้สีแป้งฝุ่น เทคนิคการใช้ฤดูสีแต่งตา การปัดแก้ม การเขียนคิ้วให้ธรรมชาติ การทาปากและการทำผมในขั้นต้น เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอกให้น่าประทับใจมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์

-ได้พัฒนาทักษะการแต่งหน้าที่เหมาะกับบุคลิกมากยิ่งขึ้น

-สร้างภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัยมีความน่าเชื่อถือและสวยงาม

 

หัวข้อ5.เสริมการแต่งกายให้โดดเด่น

เรียนรู้การเลือกรูปแบบของเครื่องแต่งกายที่มีสไตล์และแบรนด์ที่ชัดเจนเหมาะสมกับงานการเลือกใช้สีโดยคำนึงถึงหลักจิตวิทยาสีและความเหมาะสม 

ประโยชน์

-สามารถเลือกเครื่องแต่งกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูสง่างามและน่าเชื่อถือได้

-สร้างความมั่นใจในตนเองให้เพิ่มมากขึ้น

-สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่องค์กร

 

หัวข้อ6.เสริมกระบวนการคิดเพื่อสร้างบุคลิกภายในที่ดี

เรียนรู้วิธีการสร้าง Charming Characteristics เพื่อใช้ในการทำงานการให้บริการการบริหารและการเข้าสังคม 

ประโยชน์

-มีเสน่ห์จากภายในและกลายเป็นลักษณะนิสัยที่ดี

ชมภาพการอบรม

Visitors: 559,528