บรรยากาศการอบรมกับดร.หนูนา

พัฒนาบุคลิกภาพแด่ที่ปรึกษาการขาย#รุ่นที่1 Audi Thailand 

พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร 3M

 

"พัฒนาบุคลิกภาพเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำ" สายงานพัฒนาโรงไฟฟ้า @การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

"พัฒนาบุคลิกภาพ" ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แด่สำนักงานประกันสังคมรุ่นที่1 จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตร PR Close Up วันที่2 แด่การประปานครหลวงกับกิจกรรม "เปลี่ยนลุคส์ปลุกไลค์" เน้นนำไปใช้งานจริงบนโลกออนไลน์ เสริมstyle ความเป็นคุณ 

"PR Close Up" วันที่ 1 แด่บุคลากรการประปานครหลวง
เป็นคลาสที่เน้นบุคลิกภาพจากเดิมที่ทุกท่านมีดีอยู่แล้ว เน้นให้มีเสน่ห์ สร้างความประทับใจแบบ15เมตร7วิ และใช้ในโลกออนไลน์ให้น่าประทับใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

 "10 เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์สไตล์ผู้นำ" แด่ผู้บริหารระดับ CTO บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จัดโดยผู้บริหารกลุ่ม3 

"พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงาน" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงาน คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง รุ่นที่7  ในหัวข้อ"พัฒนาบุคลิกภาพ" สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

"เทคนิคการเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ"  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

(สกสว.เดิมคือ สกว.)

"พัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า" บุคลากรแพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จของค์กรแด่ บุคลากรในตำแหน่งผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย วิทยากร V-SERVE logistics

"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" แด่ข้าราชการแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร เขตสุขภาพที่5 

"พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการทำงาน"  KNC Training Center 

พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานขาย งานบริการ และการทำงานร่วมกัน" แด่ บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

จัดโดย บริษัท วิมังสา เทรนนิ่งจำกัด

 "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" แด่ข้าราชการแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร เขตสุขภาพที่5  รุ่นที่2

"พัฒนาบุคลิกภาพ" วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

"สื่อสารให้เข้าใจ เจรจาให้เข้าถึง" เจ้าหน้าที่สรรพากรภาค4 และสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ 90ท่าน

" เทคนิคการเจรจาต่อรองและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน"เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ทั้ง 110 ท่าน

" การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ ของเจ้าพนักงานระดับอาวุโส เพื่อรองรับ Thailand 4.0"  ข้าราชการกรมสรรพากรประเภททั่วไประดับอาวุโส 110 ท่าน 

"พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานขายและงานบริการ" บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด

"เทคนิคการบรรยายขั้นสูงเพื่อต่อยอดทักษะในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ" แด่ผู้ประสานงานและเครือข่ายผู้ประสานงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 พัฒนาบุคลิกภาพ UBA Ambassador รุ่นที่3  ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

"พัฒนาบุคลิกภาพ" หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ คณะโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

"พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างภาวะผู้นำ" สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบ้านกร่าง

"พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานขายและงานบริการ" รุ่นที่1และรุ่นที่2 แด่พนักงานขายอะตอมคลินิก   Atom Clinic จัดโดยKNC Training Center 

พัฒนาบุคลิกภาพแด่บุคลากรหญิงในวันสตรีสากล  แด่ บริษัท จาร์ดีน ชินเล่อร์ (ไทย) จำกัด

"Service Standards and Service Etiquette" แด่ข้าราชการกรมสรรพากร 200 ท่านและถ่ายทอดสดไปยังกรมสรรพากรทั่วประเทศ

"พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อใช้ในการทำงาน" ในรายวิชาพฤติกรรมขององค์กร @มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ 

"ภาพลักษณ์ผู้บริหารในยุค 4.0" แด่ผู้บริหารระดับสูงการประปานครหลวงระดับ 8

"การสร้างภาพลักษณ์ส่วนบุคคล เพื่อนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร" แด่ผู้บริหาร การประปานครหลวงระดับ7

"พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานและการบริการ แด่พนักงานประจำแบรนด์ OPPO"

Smart Service Program2 แด่บุคลากรประจำศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดโดย EMS

"พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ" แด่บุคลากรงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

"บุคลิกภาพในการทำงานและบริการประชาชน" แด่บุคลากรเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

"พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเข้าสู่สังคม" และ "ทำอย่างไรให้ได้งานในสภาวะการแข่งขันสูง" คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

" บุคลิกภาพของนักบัญชียุคใหม่" แด่นนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

"พัฒนาบุคลิกภาพและจิตสำนึกในการให้บริการ" ข้าราชการศาลยุติธรรม จัดโดย KNC training center

"พัฒนาบุคลิกภาพและ Personal Branding" ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง กรมทางหลวง

"พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการเข้าสังคม" แด่น้องๆสาขาวิชาภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

"Personality for Communication & Social Etiquette"พัฒนาบุคลิกภาพในการสื่อสารและการวางตนในการเข้าสังคม

แด่นักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

"Personality and Social Etiquette" วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

อบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการเข้าสังคม"แด่น้องๆผู้พิการเพื่อสร้างโอกาสในการทำงาน มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

พัฒนาบุคลิกภาพในหัวข้อ "Personality & Business Etiquette" โครงการฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมนิสิตรุ่นใหม่"ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

"พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมก่อนจบการศึกษาปริญญาตรี"  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการ Do&Don't แด่ Information&Redemption ประจำห้างสรรพสินค้า MEGA Bangna

พัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการ แด่ HORIBA Thailand

พัฒนาบุคลิกภาพภายใน ภายนอก แด่ผู้ตรวจสอบภายใน กรมทางหลวง 

"พัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการและเทคนิคการแต่งหน้า" บัตรกดเงินสด A money จากบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด(มหาชน) จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

พัฒนาบุคลิกภาพแด่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

"พัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการ" สถาบันสอนทำขนมชั้นนำ@ SWEETS COTTAGE ACADEMY

 "พัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า" บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โครงการ 2วัน1คืน

พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพแด่ผู้พิการในการทำงาน @มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

"ภาพลักษณ์นักกฎหมาย มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก" แด่นิติกร กรมสรรพากร

"พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการให้บริการ" Apsara Beachfront Resort & Villa จ.พังงา 

“การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมและการทำงาน” แด่ บริษัทอีซูซุเทคนิคคัลเซ็นเตอร์เอเซียจำกัด 

จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย #PMAT 

Visitors: 595,204