ประวัติวิทยากร

ประวัติวิทยากร

ดร.นทษรสุขสารอมรกุล (หนูนา)

Dr. Natason Suksarnamonkul

ปัจจุบัน

-กรรมการผู้จัดการและตัวแทนด้านบุคลิกภาพ บริษัท บุคลิกดี จำกัด

-อาจารย์พิเศษสาขาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกริก

 

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษาปริญญาตรี

สถานศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะบริหารธุรกิจ

กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

วุฒิที่ได้รับบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ..)

วันที่จบการศึกษา 29 ตุลาคมพ..2552

 

ระดับการศึกษาปริญญาโท

สถานศึกษามหาวิทยาลัยเกริก

คณะบริหารธุรกิจ

กลุ่มวิชาการตลาด

วุฒิที่ได้รับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ..)

วันที่จบการศึกษา 27 ตุลาคมพ..2554 

เกรดเฉลี่ย 3.32

 

ระดับการศึกษาปริญญาเอก

สถานศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะบริหารธุรกิจ

กลุ่มวิชาการตลาด

วันที่จบการศึกษา 31 สิงหาคมพ..2560

เกรดเฉลี่ย 4.00

วุฒิที่ได้รับบริหารดุษฎีบัณฑิต

 

หัวข้อการบรรยายที่ได้รับความนิยม

-ด้านพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า

-การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล

-ด้านภาพลักษณ์

-ด้านทัศนคติในการทำงาน

-ด้านมารยาทการให้บริการ

-ทักษะสังคม

 

Certificate

-Visual Brand Consultant: Fashion Style Institute (FSI) California , USA

-Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills an online non-credit course authorised by University of  Michigan and offered through Coursera

-Everyday Dining Etiquette Certificate by Kimberly Law

-Dressing to Win in the Workplace by Kimberly Law

-Fundamental Makeup Course by MAKEUP TECHNIQUE INTERNATIONAL SCHOOL

-Different Personality Certificate by EON Training Singapore

-Communication Skills Certificate by PD Training Singapore 

 

ประวัติด้านงานวิชาการและผลงานวิจัย

-Marketing Mix Factors Influencing Purchasing Decisions of Consumers in Seacon Square Shopping Mall. RMUTP Research Journal 2554  อ่านต่อ

-การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานขาย นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557 อ่านต่อ

-ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ เรื่อง Determinant of Salesperson’s Factor Impact on Salesforce Performance Improvement on Network Marketing: Synthesis Research. ในฐาน ISI/THOMSON REUTERS 2015 อ่านต่อ

-ที่ปรึกษาในด้านกีฬาคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬาสภาปฏิรูปพ.. 2558

-Casual Factors of Personality Element of Cosmetic Salesperson: Toward Customer Satisfaction and Customer Engagement  ตีพิมพ์ใน Ph.D. in Social Sciences Journal 2560 อ่านต่อ

ประวัติด้านการบรรยาย

      พ.ศ.  องค์กร  หลักสูตร  ผู้เข้าอบรม
       2563  การประปานครหลวง  Personal Branding for Leadership  ผู้บริหารระดับต้น 60ท่าน
   กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  บุคลิกภาพและทัศนคติในการทำงานเพื่อก้าวทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี  ข้าราชการตำรวจระดับผู้นำหน่วย 150ท่าน
   สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย  ทักษะการนำเสนอ  บุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 50ท่าน
   สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย  พิธีกรมืออาชีพ  บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 50ท่าน
   สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ  บุคลากร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 30ท่าน
   Chou shoes  พัฒนาบุคลิกภาพในการขายและให้บริการ  พนักงานขาย 20ท่าน
  สำนักงานประกันสังคม เสริมภาพลักษณ์และบุคลิกภาพในการให้บริการ  บุคลากรสำนักงานประกันสังคมรุ่นที่1-5 รวม250ท่าน
  บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด (ฟ้าไทย) พัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า  พนักงานขาย 50 ท่าน
  EW Villa Medica Clinic พัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า  พนักงานฝ่ายต้อนรับลูกค้า,พนักงานขาย 25 ท่าน
  สำนักงานประกันสังคม พัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการ  พนักงานประกันสังคมรุ่น1,2รวม100ท่าน
       2562 การประปานครหลวง ภาพลักษณ์ผู้บริหารในยุค 4.0 ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ8)
  การประปานครหลวง การสร้างภาพลักษณ์ส่วนบุคคลเพื่อนำไปสู่ภาพลักษณ์องค์กร ผู้บริหารระดับกลาง(ระดับ7)
  การประปานครหลวง PR Close Up(หลักสูตร2วัน) ฝ่ายสื่อสารองค์กร 150 ท่าน
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทคนิคการบรรยายขั้นสูงเพื่อต่อยอดทักษะในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ผู้ประสานงาน 100ท่าน
  บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์นักบัญชี พนักงานบัญชี 60 ท่าน
  บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด  พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย 80 ท่าน
  บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) พัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างทัศนคติเชิงบวก พนักงานขาย 30 ท่าน
  กรมสรรพากร Service Standard & Service Etiquette  บุคลากร 200ท่านและถ่ายทอดสด
  กรมสรรพากร เทคนิคการเจรจาต่อรองและพัฒนามาตรฐานการบริการ บุคลากร 110 ท่าน
  กรมสรรพากร สื่อสารให้เข้าใจ เจรจาให้เข้าถึง เจ้าหน้าที่สรรพากรภาค 
  กรมสรรพากร พัฒนาและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำเพื่อรองรับ Thailand 4.0 พนักงานระดับอาวุโส 150 ท่าน
  สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ พัฒนาบุคลิกภาพ ผู้บริหารระดับสูง 40 ท่าน
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เทคนิคการเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ บุคลากร 60 ท่าน
  โรงพยาบาลราชบุรี พัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกาย ข้าราชการเขตสุขภาพที่ 5รวม 300ท่าน
  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ สตรี 100ท่าน
  ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย Smart Service Program2 บุคลากร 20ท่าน
  บริษัท จาร์ดีน ชินเล่อร์(ไทย) จำกัด พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานและการให้บริการ บุคลากร 50ท่าน
  บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานขายและงานบริการ บุคลากร 80 ท่าน
  KNC Training Center พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานขาย พนักงานขาย Atom Clinic
  บริษัท เมดิคอลไลน์แล็บ จำกัด พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานขายและงานบริการ บุคลากร 100 ท่าน
  OPPO พัฒนาบุคลิกภาพในการบริการและการขาย พนักงานขาย 50ท่าน
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พัฒนาบุคลิกภาพเพิ่มมาดผู้นำ สายงานพัฒนาโรงงาน 50 ท่าน
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงาน นักศึกษา 110 ท่าน
  สำนักงานประกันสังคม การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่องค์กร รุ่นที่ 8,9,10
  วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี พัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1รวม200 ท่าน
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า นักศึกษา 80ท่าน
  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม แพทย์แผนจีน พัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า บุคลากรแพทย์แผนจีน 30 ท่าน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ บุคลิกภาพในการทำงาน นักศึกษา 50ท่าน
     2561 บริษัท ภูเก็ตธานี เรียล เอสเตทส์ จำกัด พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน บุคลากร 50 ท่าน
  กรมสรรพากร ภาพลักษณ์นักกฎหมาย รุ่นที่ 1 บุคลากร 80 ท่าน
  กรมสรรพากร ภาพลักษณ์นักกฎหมายและการรับประทานอาหารแบบตะวันตกรุ่นที่ 2 บุคลากร 90 ท่าน
  ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย พัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ บุคลากร  14 ท่าน
  การประปานครหลวง                    Personal Branding ผู้บริหารระดับกลางการประปานครหลวง 60 ท่าน
  กระทรวงสาธารณสุข บุคลิกภาพที่ใช้ในการทำงาน ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32 ผู้บริหารระดับกลาง 70 ท่าน
  สำนักหอสมุดแห่งชาติ   พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ บุคลากร 180 ท่าน
  บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร  พนักงานขาย 30 ท่าน
  โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี บริหารอย่างไรให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน ผู้บริหาร 60 ท่าน
  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยนานาชาติ Smart Service Program บุคลากร 14 ท่าน
  บริษัท อีซูซุ เทคนิคคัลเซ็นเตอร์เอเชีย จำกัด การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมและการทำงาน บุคลากร 22 ท่าน
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  พัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ บุคลากร 16 ท่าน
  Apsara Beachfront Resort & Villa พัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการ บุคลากร 45 ท่าน
  บริษัท คิทเช่นเมท จำกัด พัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า บุคลากร 20 ท่าน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน นักศึกษา 30 ท่าน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   บุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างความเป็นครู บุคลากรครู 150 ท่าน
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงาน” UBA Ambassador รุ่นที่ 3 UBA Ambassador 20 ท่าน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงาน นักศึกษา 80 ท่าน
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงาน นักศึกษา 1,200 ท่าน
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บุคลิก Click ได้งาน นักศึกษา 50 ท่าน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บุคลิกภาพเพื่อการบริการสำหรับบุคลากร บุคลากร 20 ท่าน
  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร นักศึกษา 80 ท่าน
  มหาวิทยาลัยบูรพา  พัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการสื่อสารเพื่อใช้ในการทำงาน รุ่น 1,2,3 นักศึกษารวม รุ่น 300 ท่าน
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบัญชี พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงาน นักศึกษา 100 ท่าน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงาน นักศึกษา 80 ท่าน
  มหาวิทยาลัยเกริก คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาโท Personal Branding  นักศึกษา 20 ท่าน
  มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อใช้ในการทำงานแด่ผู้พิการ ผู้พิการ 25 ท่าน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ บุคลากร 45 ท่าน

       2560

กระทรวงยุติธรรม พัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหาร หลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.รุ่นที่ 18 ผู้บริหารระดับกลาง 50 ท่าน  
  ร้านทองคำพูวง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นมาตรฐานสากลรุ่นที่ 1,2,3 พนักงานขาย 3รุ่น 90 ท่าน
  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด (ICT) พัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสารการขาย พนักงานขาย หัวหน้าฝ่าย 50 ท่าน
  บริษัท KNC Training Center การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน พนักงานขาย หัวหน้างาน 10 ท่าน
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม รายวิชาบัณฑิตในอุดมคติ พัฒนาบุคลิกภาพนักบัญชี นักศึกษา 50 ท่าน
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชี นักศึกษา 100 ท่าน
  บริษัท สยามราชธานี จำกัด การพัฒนาบุคลิกภาพนักบริการ Information, Redemption, Tourist Information ประจำห้างสรรพสินค้าเมกะบางนา 16 ท่าน
  บริษัท สยามราชธานี จำกัด Attitude Adjustment Service and Personality Valet parkingโรงพยาบาลกรุงเทพ40ท่าน
  บริษัท สยามราชธานี จำกัด Personality and Manners for Service Provider Operator,Reception ประจำสำนักงานใหญ่ SCG 16 ท่าน
  TESS Training และ KNC Training Center การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร พนักงานขาย 10 ท่าน
  The COMMONS ทองหล่อ   พัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติในการให้บริการ เจ้าหน้าที่ Valet parking 20 ท่าน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว Verbal & Nonverbal Communication นักศึกษา 50 ท่าน
  Aroma Group พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย พนักงานขาย 80 ท่าน
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร แซ่บอย่างเป็นทางการกรุงเทพนครนายกนครราชสีมาขอนแก่นนครสวรรค์ภูเก็ต และชลบุรี ข้าราชการครู 1,100ท่าน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาการตลาด พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน นักศึกษา 60 ท่าน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาการบัญชี พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน นักศึกษา 100 ท่าน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความพร้อมในการทำงาน นักศึกษา 150 ท่าน
  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน บุคลากรครู 48 ท่าน
  มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจ Boost Your Confidence and Personality นักศึกษา 50 ท่าน
  วิริยะประกันภัย การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าพบลูกค้า ตัวแทนขาย 20 ท่าน
  มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจ Personal Branding นักศึกษา 40 ท่าน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน นักศึกษา 40 ท่าน
  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพสาขาสื่อสารการกีฬา เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ นักศึกษาสาขาสื่อสารการกีฬา 60 ท่าน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เทคนิคการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษา 60 ท่าน
    2559 สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ ผู้ประกอบการ 400 ท่าน
  กรมป่าไม้ การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน บุคลากร 250 ท่าน
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ New wave รุ่นที่ 19 พัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำ นักศึกษา 80 ท่าน
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการแต่งหน้า นักศึกษา 50 ท่าน
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะบริหารธุรกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อสร้างความประทับใจในการสัมภาษณ์งาน นักศึกษา 250 ท่าน
  มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี   การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า นักศึกษา 30 ท่าน
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการฝึกงาน นักศึกษา 60 ท่าน
    2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงาน นักศึกษา 250 ท่าน
  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน              จ.ปทุมธานี การแต่งหน้าเพื่อประกอบอาชีพ บุคลากร 20 ท่าน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  สาขาการจัดการ การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า นักศึกษา 80 ท่าน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สาขาการตลาด การพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานขาย นักศึกษา 70 ท่าน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทำอย่างไรให้ได้งานในสถานการณ์แข่งขันสูง นักศึกษา 250 ท่าน
 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา  

การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า

นักศึกษา 50 ท่าน  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม การพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษา 50 ท่าน
  บริษัท KNC Training Center การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความยั่งยืนขององค์กร พนักงานขาย 10 ท่าน
  Alpine Golf Resort Chiang Mai การพัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความเป็นเลิศในการบริการ บุคลากรในส่วนโรงแรม 80 ท่าน
  Alpine Golf Resort Chiang Mai การพัฒนาบุคลิกภาพ ในวิชาชีพแคดดี้ Caddy 220 ท่าน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า นักศึกษา 70 ท่าน

   2557

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด การดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ Bathtology ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 50 ท่าน

 

 

%MCEPASTEBIN%

ผลงานจากเว็บไซต์อื่นๆ 

สร้างแบรนด์อย่างไรให้เข้าตา กับคุณนทษร สุขสารอมรกุล https://www.spu.ac.th

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร http://www.bba.ubru.ac.th

ฅนข่าว ชัดเจนรอบด้าน http://konkao.net

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักประกันภัย วิริยะประกันภัย จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าพบลูกค้า https://www.viriyah.co.th/th/news

ทางบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการอบรมพนักงานเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ รวมไปถึงสร้างความมั่นใจในการทำงานและการพบปะลูกค้าอย่างมืออาชีพ https://www.dha.co.th/th/news

พัฒนาบุคลิกภาพด้านการให้บริการบุคลากรงานทะเบียนราษฎร http://chaoprayasurasak.go.th/public

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ บจก.ก้าวหน้าอินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง https://www.facebook.com/pg/vimamsatraining

                                                                                                                         ใบประกาศนียบัตร

Visitors: 594,101