Upcoming! Public Class

หลักสูตรต้อนรับ ปี2565 

หลักสูตร 

เสริมทักษะการคิดบวกและความสุขในตน

ในปี 2565 ที่ทุกคนต่างยังมีความกังวลทั้งโรคระบาด สุขภาพ สภาวะทางเศรฐกิจและอื่นๆ นำมาสู่ภาวะความเครียด ความวิตกกังวล ส่งผลถึงความสุขที่ลดลง การดำเนินชีวิต ความสัมพันธ์ สุขภาพจิตที่ไม่ดีและประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลงซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิด ข่าวดีคือถ้าเรามีความรู้ ความเข้าใจ บริหารจัดการความคิด ความรู้สึก ออกแบบกิจกรรมในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นปีได้เป็นอย่างดี ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้ส่งผลดีต่อตัวเราเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีแผ่ไปถึงคนรอบข้าง สังคมที่เราอยู่อีกด้วย แต่..ข่าวร้ายคือ แล้วถ้าเราจัดการความคิด ความรู้สึก สร้างสุขภาวะทางจิตที่ดีให้กับตนเองไม่ได้.......จะเป็นอย่างไร  

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.องค์กรภาครัฐ เอกชนที่ต้องการปลุกพลังการทำงาน เสริมสร้างความคิดเชิงบวกและสร้างความสุขให้กับบุคลากร 

2.บุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมพลังในการคิด การจัดการอารมณ์ ความรู้สึกและต้องการสร้างความสุขให้กับตนเอง 

หัวข้อการอบรม 

-ทำความเข้าใจหลักการของความคิด ที่มา ผลกระทบและวิธีการปรับความคิดเป็นเชิงบวก 

-เรียนรู้วิธีการสั่งสมการคิดบวก ให้กลายเป็นนิสัยคนคิดบวก (เรียนรู้วิธีการคิด, พฤติกรรมที่เอื้อต่อการคิดบวก, การสื่อสารของคนคิดบวก) 

-ความสำคัญ การเชื่อมโยงของการคิดบวกที่นำไปสู่ความสุข  

-ความสุขกับการทำงานของสมอง ร่างกาย และจิตใจ 

-ทำความรู้จักกับความเครียดและวิธีการบริหารจัดการความเครียด  

-วิธีคิดและกิจกรรมเสริมความสุข 

ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง

อบรมออนไลน์ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 8.30น.-11.30น.  

อบรมรอบบุคคลธรรมดา กลุ่มละไม่เกิน 5ท่าน ค่าบริการท่านละ2,500บาท 

หลักสูตร
สื่อสารสร้างสัมพันธ์

  เพราะการสื่อสารถูกใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันอยู่ตลอด เราสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยการใช้คำพูด โทนเสียง น้ำเสียง ภาษากาย การแสดงสีหน้า สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ แต่อีกมิติหนึ่งของการสื่อสารคือการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ ความรู้สึกที่ดี ความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างการสื่อสารเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการสื่อสารซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตุประสงค์และเกิดปัญหาในการทำงานตามมาได้ 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะวัยทำงาน 

หัวข้อการอบรม

-ภาพรวมและความสำคัญของการสื่อสาร

-แนะนำเทคนิคคนที่ไม่กล้าพูด พูดไม่คล่อง พูดช้าไป พูดเร็วไป พูดแล้วฟังไม่รู้เรื่อง

-ฝึกใช้โทนเสียงเสริมการสื่อสาร

-การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ ด้วยเทคนิค Build Rapport โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ในการเริ่มสร้างสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเพื่อให้เกิดความประทับใจ เปิดใจ นำไปสู่การเรื่องหลักของการสื่อสารได้ 

-การสื่อสารสร้างสรรค์ ด้วยการใช้คำ โดยมุ่งเน้นให้เกิดบรรยากาศที่ดีและสร้างสรรค์ในระหว่างการสื่อสาร

-การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ด้วยเทคนิค Focus on benefit และ TPEEP เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน ภายนอกของคู่สนทนา

-การสื่อสารเพื่อรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า ด้วยเทคนิค Apologize concept โดยมุ่งเน้นให้ผู้สื่อสารมีความเข้าใจจิตวิทยาของการจัดการอารมณ์ทั้งตนเองและผู้อื่น มีรูปแบบจัดการสื่อสารที่เหมาะสมเมื่อต้องเผชิญหน้ากับข้อร้องเรียนและความไม่พึงพอใจของลูกค้า

-บุคลิกภาพ ท่วงท่าเพื่อเสริมพลังการสื่อสาร

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

อบรมออนไลน์ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน เวลา 9.00น.-12.00น.

อบรมรอบบุคคลธรรมดา กลุ่มละไม่เกิน 5ท่าน ค่าบริการท่านละ2,500บาท 

สำรองที่นั่งคลิ๊ก

Visitors: 572,684