ยกระดับการสื่อสารให้ได้ใจและได้งาน

หลักสูตร ยกระดับการสื่อสารให้ได้ใจและได้งาน 

กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารทุกระดับ 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

    1.มีรูปแบบการสื่อสารพร้อมใช้ให้ได้ใจและได้งาน

    2.สร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์อันดีในการสื่อสาร

    3.เข้าใจตนเองและผู้อื่นในการสื่อสารมากขึ้น

    4.มีภาพลักษณ์ในการสื่อสารที่ดีเป็นแบบอย่างได้

หัวข้อการอบรม 

1.ภาพรวมของการสื่อสาร

ความหมายของการสื่อสาร ผลกระทบและประโยชน์ของการสื่อสาร 

2.สมอง จิตใจ อารมณ์ จุดเริ่มต้นการสื่อสาร

ในขณะสื่อสารสมองส่วนใดทำงานบ้างและจะจัดการอย่างไร เช่น การใช้คำพูดบางคำอาจกระตุ้นสมองส่วนสัญชาติญาณให้ผู้ฟังเกิดความกลัว นำไปสู่โหมดอารมณ์โกรธทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้ 

3.เข้าใจคนและกลวิธานป้องกันตนเอง

มนุษย์มักต้องการได้รับเกียรติ เห็นคุณค่าและกลัวหลายอย่างเช่น กลัวอันตราย กลัวถูกปฏิเสธ กลัวถูกตำหนิ เป็นต้น เมื่อทราบถึงความต้องการและความกลัว สามารถออกแบบการสื่อสารที่ทำให้ผู้ฟังเปิดใจมากขึ้น 

4.ประเมินรูปแบบการสื่อสารของตนเอง ด้วยข้อคำถามเช่น เมื่อพบปัญหาท่านมักจะ 1.วกวนติดอยู่กับปัญหา ตำหนิ หาคนผิด 2.หาวิธีแก้ปัญหา หรือ 3.หาวิธีแก้พร้อมหาทางป้องกันเพื่อให้ทราบถึงการสื่อสารของตนเอง

5.Growth Mindset Fixed Mindset ปรับความเชื่อ ปรับวิธีคิดสู่การสื่อสารที่สร้างสรรค์เช่น เมื่อทีมทำผิดพลาดโดยแต่เดิมคอยตอกย้ำซ้ำเติมให้รู้สึกผิด เปลี่ยนเป็นช่วยให้เรียนรู้ แนะนำและช่วยเหลือ

6.เทคนิคการให้ feedback ที่ทำให้คนอยากเปลี่ยนแปลง  ขั้นตอน

7.เทคนิคโน้มน้าวใจ เพื่อใช้ขอความร่วมมือ หรือ เปลี่ยนพฤติกรรม  ขั้นตอน

8.เทคนิคการสอนงาน  GROW Model

9.ศิลปะการเลือกใช้คำพูด เพื่อปรับจากความรู้สึกเชิงลบ ให้เกิดความรู้สึกเชิงบวก เช่น เธอนี่พิมพ์งานผิดซ้ำซากตลอด ไม่เคยพัฒนาเลย สอนก็ไม่รู้จักจำ เปลี่ยนเป็น ขอบคุณมากที่ส่งงานก่อนเวลา ทีนี้พี่เห็นว่าตรงนี้มีจุดผิดอยู่ 1 จุด เธอช่วยนำไปปรับแก้ให้หน่อยนะ ขอบคุณมาก เป็นต้น

10.การสื่อสารในที่ประชุม เมื่อต้องอยู่ในการประชุมที่มีความเห็นไม่ตรงกัน 

11.สุนทรียสนทนา (Dialogue) 

ฟังอย่างลึกซึ้ง ฝึกวางการตัดสิน ไม่ตำหนิ ไม่ด่วนสรุป ใช้หาความความคิดใหม่และความเป็นไปได้อื่นๆ

12.น้ำเสียง สีหน้า ท่าทาง

เรียนรู้ลักษณะของเสียงและฝึกปฏิบัติภาษากายและการควบคุมสีหน้าในการสื่อสารให้ดูเป็นมิตร สุภาพและมีความเป็นมืออาชีพ 

รูปแบบการอบรม บรรยาย 30 ฝึกปฏิบัติ 70  ผู้ดำเนินการอบรม ดร.นทษร สุขสารอมรกุล 

 

Visitors: 594,103