อบรมบุคลิกภาพในการทำงาน การขายและให้บริการกับดร.หนูนา

 

พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน การขายและให้บริการ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานขาย พนักงานให้บริการ ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรได้เรียนรู้ทฤษฎีในการบริการและการขาย ทำให้ได้รับความรู้และแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

2. บุคลากรได้ปรับบุคลิกภาพภายในของตนเอง ด้านความคิด ทัศนคติ ลักษณะนิสัยประจำตน และมารยาทที่ใช้ในการทำงานร่วมกันในสังคม

3. บุคลากรได้พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบเผชิญหน้า การใช้คำพูด ระดับเสียง ความไพเราะที่เหมาะสมในการทำงาน

4. บุคลากรได้พัฒนาภาษากาย ท่วงท่า การยืน เดิน นั่ง ทำความเคารพ การแสดงสีหน้า มารยาทการใช้สายตา การยิ้มแบบจริงใจ การนำเสนอ การแลกนามบัตร การเว้นระยะห่างที่เหมาะสมและสุภาพ

5. บุคลากรได้พัฒนาภาพลักษณ์ที่เหมาะสมสวยงามใน การแต่งหน้า การทำผม การดูแลตนเอง 

หัวข้อการอบรม

-ภาพรวม ความหมาย ที่มาของบุคลิกภาพ

-ความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและผลกระทบ

-รู้จักตนเองด้วยการวิเคราะห์ ประเมินตนเองขั้นพื้นฐาน

-เรียนรู้บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ (Charming Characteristics)

-ฝึกปฏิบัติภาษากายเพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดี ได้แก่ การควบคุมสีหน้า การยิ้ม การนำเสนอ การเชิญ การนั่ง การยืน การเดิน การแนะนำตนเอง การใช้ลักษณะมือ การพูดในที่สาธารณะ การยื่น-รับนามบัตร ระดับการมอง การเว้นระยะห่าง การจับมือ ฝึกปฏิบัติท่วงท่าที่ควรและไม่ควรทำ *สามารถปรับเพิ่มเทคนิคการแต่งหน้า ทำผมได้

-ฝึกปฏิบัติการพูดเพื่อเสริมบุคลิกภาพได้แก่ ระดับเสียง โทนเสียง ความคล่องแคล่ว ความไพเราะและเทคนิคการพูดให้น่าประทับใจในที่สาธารณะ 

 วิทยากรอบรม อาจารย์หนูนา 0993344222 หรือ ไลน์ปรึกษากับอาจารย์

Visitors: 570,189