บุคลิกภาพในการทำงาน การขายและให้บริการ

 

พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน การขายและให้บริการ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานขาย พนักงานให้บริการ ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรได้เรียนรู้ทฤษฎีในการบริการและการขาย ทำให้ได้รับความรู้และแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

2. บุคลากรได้ปรับบุคลิกภาพภายในของตนเอง ด้านความคิด ทัศนคติ ลักษณะนิสัยประจำตน และมารยาทที่ใช้ในการทำงานร่วมกันในสังคม

3. บุคลากรได้พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบเผชิญหน้า การใช้คำพูด ระดับเสียง ความไพเราะที่เหมาะสมในการทำงาน

4. บุคลากรได้พัฒนาภาษากาย ท่วงท่า การยืน เดิน นั่ง ทำความเคารพ การแสดงสีหน้า มารยาทการใช้สายตา การยิ้มแบบจริงใจ การนำเสนอ การแลกนามบัตร การเว้นระยะห่างที่เหมาะสมและสุภาพ

5. บุคลากรได้พัฒนาภาพลักษณ์ที่เหมาะสมสวยงามใน การแต่งหน้า การทำผม การดูแลตนเอง 

หัวข้อการอบรม

-บุคลิกภาพ 10 ลักษณะ(10 Charming Characteristics)

-ปรับแนวคิดสร้างพลังงานชีวิตเชิงบวก (กิจกรรมกลุ่ม)

-ดูแลภาพลักษณ์ภายนอกเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและฝึกปฏิบัติภาษากาย ได้แก่ การควบคุมสีหน้า การยิ้ม การนำเสนอ การเชิญ การนั่ง การยืน การเดิน การแนะนำตนเอง การใช้ลักษณะมือ การพูดบนเวที การยื่นรับนามบัตร ระดับการมองการเว้น ระยะห่างการจับมือ ฝึกปฏิบัติท่วงท่าที่ควรและไม่ควรทำ เทคนิคการแต่งหน้า ทำผม(ฝึกปฏิบัติ+กิจกรรมกลุ่ม)

-Impressive Conversation ฝึกปฏิบัติการพูดได้แก่ ระดับเสียง โทนเสียง ความคล่องแคล่ว ความไพเราะและเทคนิคการพูดให้น่าประทับใจในที่สาธารณะ 

-Team Building

 หากท่านต้องการให้ทางอาจารย์ปรับหลักสูตรหรือปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร สามารถติดต่ออาจารย์หนูนาโดยตรงได้ที่ 0993344222

Visitors: 544,523