อบรมบุคลิกภาพในการทำงาน การขายและให้บริการกับดร.หนูนา

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน การขายและการให้บริการ (หลักสูตรยอดนิยม) 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ 

พนักงานขาย พนักงานให้บริการ หัวหน้างาน บุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร ผู้ที่กำลังเตรียมพร้อมสู่การทำงาน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง เห็นจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา

2.เพิ่มเสน่ห์ทางการคิดและจิตใจ

3.มีบุคลิกภาพภายนอกที่สง่างาม

4.เสริมภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือ เป็นมิตรและมืออาชีพ

หัวข้อการอบรม 

1.ความสำคัญของบุคลิกภาพและผลกระทบที่เกิดจากบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสม

2.สำรวจบุคลิกภาพที่ดีและบุคลิกภาพที่เกิดปัญหาในการทำงาน พร้อมวิธีการจัดการ

3.ประเมินบุคลิกภาพของตนเองเพิ่มเติมเพื่อหาจุดพัฒนาใน 4 มิติ

4.ตั้งเป้าหมายบุคลิกภาพภายในและภายนอกให้มีเสน่ห์

5.พัฒนาบุคลิกภาพใน 3 มิติ คือ Mindset Appearance Communication โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านความน่าเชื่อถือ มืออาชีพและเป็นมิตร 

5.1 Mindset & Self-Empowerment สร้างบุคลิกภาพภายในให้มีเสน่ห์ด้วยสมองและจิตใจ โดยฝึกมองเห็นคุณค่าในตนเอง ฝึกคิดเชิงบวก (Positive Mindset) ที่จะช่วยให้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น ฝึกคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพื่อนำตนเองสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5.2 Appearance เสริมสร้างบุคลิกภาพนอกในการปรากฏกายให้น่าประทับใจ ด้วยการ 

Scan and Set ปรับอวัยวะสำคัญทั้ง 6 เข้าสู่แกนกลาง ไม่ยื่น ไม่ค่อม ไม่ย้วย เพราะอวัยวะที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสร้างทั้งสุขภาพที่ดีและภาพลักษณ์ที่สง่างาม

ปรับบุคลิกภาพ 3ระยะ ได้แก่ 

    1.บุคลิกภาพระยะไกล ปรับท่วงท่าการเดินให้ดูสมาร์ท กระตือรือร้น

    2.บุคลิกภาพระยะกลาง ปรับท่วงท่าการยืน ตำแหน่งการยืน ตำแหน่งการเก็บมือ การถือเอกสาร การใช้ภาษามือในขณะยืน การไหว้ก่อน-หลังให้บริการ มารยาทการรับ-มอบนามบัตร การนั่งตรงและนั่งแบบเก็บเรียวขา แนะนำการแต่งกายแบบสมาร์ท

    3.บุคลิกภาพระยะใกล้ ได้แก่ การใช้ลำตัวส่วนบน การฝึกควบคุมสีหน้า การสร้างสีหน้าให้ดูมีชีวิตชีวาพร้อมให้บริการ การยิ้มแบบ Real & Warm มารยาทการสบตา

5.3 Communication

   ฝึกปฏิบัติการใช้โทนเสียงเสริมบุคลิกภาพ ได้แก่ ระดับความสูง ต่ำ หนัก เบา เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นมิตร และเน้นความสำคัญของการใช้คำเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกเชิงบวก 

รูปแบบการอบรม บรรยาย 30 ฝึกปฏิบัติ 70  

 วิทยากรอบรม อาจารย์หนูนา 0993344222 หรือ ไลน์ปรึกษากับอาจารย์

Visitors: 591,203