อบรมการสร้างเจตคติเชิงบวกและความสุขในการทำงานกับดร.หนูนา

หลักสูตร เสริมสร้างเจตคติเชิงบวกและความสุขในการทำงาน

   ต้อนรับปี 2564 ด้วยการเริ่มปรับบุคลิกภาพภายในทางด้านความคิด จิตใจและอารมณ์ เสริมสร้างเจตคติเชิงบวกเพื่อการทำงานร่วมกันและการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นการช่วยป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากเจตคติเชิงลบที่ไม่ได้รับการฝึฝน ซึ่งการสร้างพลังบวกจากภายในจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งที่ดีทั้งต่อตนเอง ส่งออกไปยังคนรอบข้าง และเกิดประโยชน์กับองค์กรตามมา

หัวข้อการอบรม

-เจตคติส่งผลต่อตนเอง คนรอบข้าง สังคม และองค์กรอย่างไร

-ทำความรู้จักกับ ความเครียด พร้อมวิธีการรับมือ

-ความจริงของ ความสุข” และวิธีสร้าง 

-ความสำคัญของ จิตใต้สำนึก ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

-เปลี่ยนเป็นคนใหม่จากภายในด้วย 10เทคนิค

- คำพูด ของคนคิดบวก คนคิดลบและผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมฝึกปฏิบัติ

-ภาษากาย ของคนคิดบวก พร้อมฝึกปฏิบัติ

-กิจกรรมกลุ่ม Positive Thinking to Positive Energy

-สร้าง Blueprint เส้นทางสร้างคนคิดบวก 

ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง

วิทยากรอบรม อาจารย์หนูนา หรือ ไลน์ปรึกษากับอาจารย์

Visitors: 563,210