การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication(ได้รับคะแนนสูงสุดจากองค์กรเอกชนปี64-65) 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะวัยทำงาน และองค์กรที่ต้องการเน้นการสื่อสารภายในและสื่อสารกับลูกค้า 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.เสริมความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกของผู้ส่งสาร

2.เข้าใจกระบวนการสื่อสารมากขึ้น 

3.มีเทคนิคการสื่อสารที่ดีในการทำงานและการเข้าสังคม 

หัวข้อการอบรม  

1.ทฤษฎีการสื่อสารและความสำคัญของการสื่อสาร

2.การสื่อสาร รูปแบบ Passive, Aggressive, Assertive, Passive-Aggressive

3.พูดให้ดีเริ่มต้นจากการคิด

 เพราะการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจากหลายสาเหตุเช่น พูดไม่มีประเด็น พูดวกวน พูดแบบหาจุดเชื่อมโยงไม่ได้ พูดห้วนๆ เป็นต้น ซึ่งการสื่อสารที่ดีต้องเริ่มจากเข้าใจสิ่งที่เรากำลังคิดและสร้างรูปแบบการคิดที่เหมาะสม

4.พื้นที่ปลอดภัยในการสื่อสาร

  เรียนรู้การสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อให้บรรยากาศการสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการฟังและถามอย่างเหมาะสม

5.สื่อสารในสถานการณ์ที่ความคิดเห็นไม่ตรงกัน

  หัวข้อการสื่อสารที่เราคิดว่าเป็นหัวข้อที่ปลอดภัย แต่อาจนำไปสู่หัวข้อที่รุนแรงและเกิดความขัดแย้งได้ เช่น การถามถึงความเป็นอยู่บางครั้งอาจนำไปสู่การถกเถียงเรื่องค่าแรงและการเมืองได้ ดังนั้นทักษะการรับมือกับความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ผู้สื่อสารควบคุมสถานการณ์ไว้ได้

6.Get to the Point

 ปัญหาจากการสื่อสารที่ตอบไม่ตรงประเด็น พูดไม่ตรงประเด็น หรือถามแล้วผู้ฟังจับประเด็นไม่ได้ อาจทำให้การสื่อสารยืดเยื้อและอีกฝ่ายอาจไม่ได้สาระในประเด็นนั้นๆ

7.T P E E P

   ถึงแม้จะมีข้อมูลที่มีคุณภาพแต่ถ้าอธิบายไม่ชัดเจน ไม่เห็นภาพจะไม่สามารถทำให้ผู้อื่นคล้อยตามได้ เทคนิค T P E E P เป็นการลำดับรูปแบบประโยคที่จะช่วยให้อธิบาย ขยายความ ตอบคำถามได้ชัดเจน เห็นภาพมากขึ้น

8.Focus On Benefit 

  การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายเห็นประโยชน์และความสำคัญเพื่อขอความร่วมมือเป็นหลัก

9.Powerful Words

   เทคนิคการสร้างคำที่ทรงพลัง เพื่อปลุกพลัง เกิดการจดจำ และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

10.เรียนรู้การใช้คำเพื่อสร้าง Positive Emotion และ เลี่ยงNegative Emotion ในสถานการณ์ต่างๆ 

11. Voice Characteristics

   เรียนรู้คุณสมบัติของน้ำเสียง โทนเสียง 4 แบบ โดยเฉพาะเสียงที่เหมาะสมในการสื่อสารกับลูกค้า เพราะเสียงคือการสร้างบรรยากาศสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีแด่ผู้ฟังได้ 

12.Body Language ฝึกปฏิบัติภาษากายและการควบคุมสีหน้าในการสื่อสารให้ดูเป็นมิตร สุภาพและมีความเป็นมืออาชีพ โดยการปรับบุคลิกภาพ 2 ระยะ

 บุคลิกภาพระยะกลาง ปรับท่วงท่าการยืน ตำแหน่งการยืน ตำแหน่งการเก็บมือ การใช้ภาษามือ การไหว้ก่อน-หลังให้บริการ การนั่งตรงและนั่งแบบเก็บเรียวขา 

  บุคลิกภาพระยะใกล้ ได้แก่ การใช้ลำตัวส่วนบน การฝึกควบคุมสีหน้า การสร้างสีหน้าให้ดูมีชีวิตชีวา การยิ้มแบบ Real & Warm มารยาทการสบตาทางธุรกิจ

รูปแบบการอบรม บรรยาย 30 ฝึกปฏิบัติ 70  

อบรมโดย ดร.นทษร สุขสารอมรกุล

วิทยากรอบรม อาจารย์หนูนา หรือ ไลน์ปรึกษากับอาจารย์

Visitors: 585,296