อบรมบุคลิกภาพในการสื่อสารอย่างมืออาชีพเพื่อใช้ในการพูดในที่สาธารณะกับดร.หนูนา

 หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ

  หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะออกแบบมาเพื่อเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ภายนอกและทักษะการสื่อสารที่ใช้ในการทำงานการเป็นพิธีกร,วิทยากร,นักพูด,นักประชาสัมพันธ์ตลอดจนให้ผู้ที่ได้อบรมสามารถเป็นต้นแบบในด้านบุคลิกภาพที่ดีแบบSMART&ELEGANT และเป็นต้นแบบนักสื่อสาร แบบ POWERFUL& CONFIDENT ดังนั้นทางหลักสูตรจึงเน้นตั้งแต่การปรับวิธีคิดเพื่อเติมเต็มบุคลิกภาพให้มีเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอกตลอดจนเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

1.เตรียมพร้อมบุคลิกจากภายใน ปรับวิธีคิด เปลี่ยนมุมมอง เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้พูดที่เข้าถึงและได้ใจผู้ฟัง สร้างความมั่นใจแด่ผู้พูดให้มีลักษณะเฉพาะตนที่มีเสน่ห์ (5Charming Characteristics)

2.หลักการของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของการสื่อสาร วิเคราะห์ผู้ฟัง การเตรียมตัว ปัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่ วิธีการแก้ไขปัญหา การประเมินผลการสื่อสาร

3.เทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจผู้ฟัง ได้แก่ การทำให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมมีส่วนร่วม  วิธีคิดกิจกรรมเสริม การเชื่อมเนื้อหาในแต่ละส่วน การใช้อุปกรณ์เสริม

4.เสริมบุคลิกภาพภายนอกในการพูด (Professional Appearance) การปรากฏกายในที่ชุมชนให้ดูโดดเด่น ได้แก่ ตำแหน่งการยืนบนเวที การเดินเข้าหาผู้ฟัง เทคนิคการยืนให้ดูมั่นใจและมีพลัง การพักขา การวางตำแหน่งปลายเท้า การเปิดลำตัว เทคนิคลุก-นั่งให้ดูสง่า การเคลื่อนไหวร่างกายน้อยแต่ดูมีพลัง การเว้นระยะห่างขณะสนทนา วิธีการพักมือขณะพูดให้ดูมืออาชีพ วิธีการเดินให้ดูSmart ระยะห่างของก้าว การแกว่งแขน การจัดลำตัวให้ตรง การถือของขณะเดิน  วิธีการนั่งให้ดู Elegant การนั่งแบบเปิดลำตัว การวางขาและปลายเท้า วิธีการใช้ไมค์ในแบบต่างๆ การส่งไมค์ การเช็คไมค์ วิธีการกวาดสาตา ลำดับและระดับการมอง มารยาทการสบตา เวลาในการสบตา การสบตาแบบเป็นมิตร เทคนิคการยิ้มแบบจริงใจ (Real Smile) และเทคนิคการยิ้มแบบอบอุ่น (Warm Smile) รูปแบบการไหว้ให้น่าจดจำ การใช้ภาษามือในการนำเสนอ การผายมือ การควบคุมสีหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ยากต่อการควบคุม การทักทายโดยจับมือ แนะนำเทคนิคการแต่งหน้าทำผมเพื่อใช้ขึ้นเวที ท่วงท่าที่ไม่ควรทำ

5.เทคนิคสื่อสารด้วยภาษาพูด สร้างเสียงเสริมบุคลิก ได้แก่ ฝึกใช้โทนเสียง น้ำเสียง จังหวะ ทิศทางของเสียง เป็นต้น แก้ปัญหาในการพูด ได้แก่ พูดเร็ว พูดไม่รู้เรื่อง พูดจับประเด็นไม่ได้  ความสมบูรณ์แบบในการพูด ได้แก่ การสร้างประโยคแนะนำตนเอง แก้ไขปัญหาใช้คำฟุ่มเฟือย  ฝึกใช้คำแฝงอย่างระมัดระวัง 

วิทยากรอบรม อาจารย์หนูนา โทร0993344222 หรือ ไลน์ปรึกษากับอาจารย์

Visitors: 563,211